Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser omfatter og gælder for alle opgaver, som Advokatfirmaet Jelsdorf & Henriksen, (“Jelsdorf & Henriksen”) udfører for klienten, i det omfang de ikke er fraveget ved særskilt aftale.

Opdrag
Jelsdorf & Henriksens opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses ved nærmere aftale med klienten.

Instruktioner
Jelsdorf & Henriksen rådgiver i overensstemmelse med klientens ønsker og instrukser, men Jelsdorf & Henriksen er berettiget til at nægte at efterkomme et ønske eller en instruks, hvis dette ville krænke lovgivningen eller andre regler, f.eks. de advokatetiske regler.

Konflikter
Jelsdorf & Henriksen undersøger forud for opstarten af et opdrag, om der foreligger interessemæssige konflikter, som indebærer, at Jelsdorf & Henriksen er afskåret fra at repræsentere klienten.

Kreditoplysninger
Jelsdorf & Henriksen er berettiget til at undersøge klientens kreditværdighed. Dette sker bl.a. ved indhentelse af oplysninger fra eksempelvis kreditoplysningsbureauer eller lignende.

Tavshedspligt & Fortrolighed
Jelsdorf & Henriksen er underlagt forpligtelse om tavshedspligt/fortrolighed i relation til de oplysninger, som Jelsdorf & Henriksen modtager. Denne tavshedspligt gælder også efter opdragets afslutning. Tavshedspligten gælder med respekt af regler, som pålægger Jelsdorf & Henriksen oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder pligter i medfør af “hvidvaskningsreglerne”.

Honorar
Med udgangspunkt i omfanget af den konkrete rådgivnings omfang og karakter fastsætter Jelsdorf & Henriksen honoraret på baggrund af sagens økonomiske og principielle betydning for klienten, det ansvar, der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet, det anvendte tidsforbrug, graden af specialistviden og det opnåede resultat. Jelsdorf & Henriksen henleder særligt opmærksomheden på, at honorar i retssager som regel vil overstige de sagsomkostninger, som retten tilkender ved en vundet sag.

Jelsdorf & Henriksen afregner som udgangspunkt ved sagens afslutning, men i sager der strækker sig over lang tid, vil der som regel blive tale om a conto afregninger.

Opdragets varighed
Både klienten som Jelsdorf & Henriksen kan til enhver tid ophæve samarbejdet. Såfremt Jelsdorf & Henriksen ophæver samarbejdet, vil det ske med respekt for de Advokatetiske Regler, som bestemmer, “at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand”

Ansvarsbegrænsning
Jelsdorf & Henriksen er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de nedenfor anførte begrænsninger. Jelsdorf & Henriksens ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab.

Derudover gælder følgende begrænsninger i Jelsdorf & Henriksens ansvar:

Som danske advokater rådgiver Jelsdorf & Henriksen alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler Jelsdorf & Henriksen, at klienten engagerer lokale advokater. Jelsdorf & Henriksens involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

Jelsdorf & Henriksen er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med Jelsdorf & Henriksens bistand.

Behandling af personlige oplysninger

Vores behandling af personlige oplysninger beskrives nærmere i vores privatlivspolitik.