Klientoplysninger

Klientkonti

Jelsdorf & Henriksen, CVR.nr. 20381477:

Beløb kan indsættes på klientkonto reg.nr. 3121 konto 2630027260. Anfør venligst altid navn og j.nr.

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

SWIFT-BIC: DABADKKK — IBAN: DK15 3000 2630 0272 60

Advokat Torben Henriksen, CVR.nr. 61694811

Beløb til betaling kan indsættes på klientkonto reg.nr. 3121 konto 2520016522. Anfør venligst altid navn og j.nr.

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

SWIFT-BIC: DABADKKK — IBAN: DK76 3000 2520 0165 22

Regler for betroede penge
Når en advokat modtager penge på vegne af en klient, skal pengene indsættes på en særlig konto i en bank, en såkaldt klientbankkonto. På den måde bliver klienternes penge holdt fuldstændig adskilt fra advokatvirksomhedens egne penge. Pengene bliver omfattet af de særlige krav, der stiles til advokaterne for behandling af betroede midler. Eksempelvis skal advokaten hver eneste arbejdsdag kontrollere, at der står lige så mange penge på klientbankkontoen, som advokaten ifølge sit bogholderi har modtaget på vegne af klienterne. Indestående på klientbankkonto er dækket op til 100.000 Euro pr. klient pr. pengeinstitut. Klientens eventuelle eget indestående i samme pengeinstitut indgår i beløbet. Derfor har det betydning for klienten at få oplysning om, hvor klientens midler er anbragt. Advokaten har pligt til at oplyse om, i hvilke pengeinstitutter, klientmidlerne er anbragt på fælles klientbankkonti. Når pengene er anbragt på separat klientbankkonto, skal advokaten inddrage klienten ved valg af pengeinstitut.

 

Forsikring
Advokatfirmaet Jelsdorf & Henriksen har tegnet ansvarsforsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler – der dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves – hos:

Codan Forsikring A/S – Gl. Kongevej 60 – 1790 København V

Værneting
Advokatfirmaet Jelsdorf & Henriksen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Etiske regler
Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Man kan læse mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang mv.

Klage
Vil De klage over en advokat, skal dette ske hos

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K

 Regler mod hvidvaskning
Vi er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold. Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter os desuden til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.